• DİR Rejimi Kapsamında Süt Tozu Uygulaması

  DİR Rejimi Kapsamında Süt Tozu Uygulaması

  Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından ihdas edilen Çiğ Sütün Değerlendirilmesine Yönelik Destekleme Uygulama Esasları Tebliği (Tebliğ No: 2011/13) çerçevesinde Dahilde İşleme İzin Belgesi sahibi firmalara süt tozu satışı ve süt tozu ihracatına ilişkin anılan Bakanlık tarafından hazırlanan uygulama esasları aşağıda yer almaktadır.

  UYGULAMA ESASLARI

  1-İhracat öncesi satışlar (Dahilde İşleme İzin Belgesi Kapsamında):

  a-      DİİB kapsamındaki yurt içi alımlar 29/06/2001 tarih ve 24447 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 83 numaralı “Katma Değer Vergisi Genel Tebliği” hükümlerine istinaden (Katma Değer Vergisi Tecil-Terkin) yapılır.

  b-      Satış faturası üzerine DİİB’in satır kodu kaydedilir.

  c-      Söz konusu fatura bilgileri satıcı tarafından DİİB’in “İthal Edilen veya Yurt Dışı Satışı Yapılan İlgili bilgiler” kısmına kaşe-imza edilmek suretiyle kaydedilir.

  d-      Bu kapsamdaki satışlarda İBGS’lerce düzenlenecek hak ediş belgesi talep edilmeyecektir.

  2-İhracat sonrası satışlar (Gümrük Beyannamesi Kapsamında):

  a-      İmalatçı-İhracatçılar bünyesinde süt tozu kullanılarak üretilip ihraç edilen eşyalara ilişkin DİR Otomasyon sisteminde işlem görmüş beyannameler ve hazırlayacakları sarfiyat tablosu  ile bağlı bulundukları İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerine (İBGS) müracaat ederler.

  b-      İBGS’nce yapılan inceleme sonrasında gerçekleşen ihracat miktarı ve bu ihracatlar bünyesinde kullanılan süt tozu miktarı DİİB’nin Dir Otomasyon sisteminde kayıtlı kullanım oranları dikkate alınarak tespit edilir ve hak ediş bilgi formu hazırlanır.

  c-      Hazırlanan hak ediş bilgi formu, ihracat listesi ve sarfiyat tablosu, Hayvancılık Genel Müdürlüğü’ne (HGM) ve Ulusal Süt Konseyi’ne (USK) gönderilir. Söz konusu firmalara da yazılı olarak bilgi verilir.

  d-      İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğince hazırlanarak Genel Müdürlüğümüz ve Ulusal süt Konseyine (USK) gönderilen firmaların süt tozu hak ediş bilgi formunda istinaden DİR kapsamında yurt içinden temin edecekleri süt tozu miktarlarını gösterir hammadde tahsisat belgesi ilgili tebliğ ve talimat hükümleri doğrultusunda USK tarafından düzenlenerek firmalara gönderilir.

  e-      İmalatçı-ihracatçı adına düzenlenmiş tahsisat belgesi ile Ulusal Süt Konseyi’ne üye olan süt tozu üreticilerinden bir ile sözleşme yaparak süt tozu alır. Birden fazla imalatçıdan süt tozu alınması durumunda hazırlanan sözleşmelerle USK’ya müracaat edilerek satın alma yapılan firma sayısı kadar tahsisat belgesi düzenlenir.

  f-       İhracatlar DİİB kapsamında olmasına rağmen satışlara ilişkin faturalar DİİB ile ilişkilendirilmez, KDV tahsil edilir.

  g-      Gönderilen hak ediş bilgi formuna istinaden gerçekleştirilen alıma ilişkin bilgiler Ulusal Süt Konseyi’nce HGM ve İBGS’lere yazılı olarak bildirilir.

  3- Söz konusu tebliğin yürürlüğe girdiği 01/01/2011 ile 16/05/2011 tarihleri arasında Katma Değer Vergisinde tecil-terkin sistemi kapsamında yapılmayan alımlara ilişkin faturalar (KDV ödenerek yapılan alımlar) 2nci madde hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş yada düzenlenecek hak ediş ve/veya tahsisat belgeleriyle ilişkilendirilir (mahsup edilir). Konuya ilişkin İBGS’ne yapılacak müracaatlar incelenerek, değerlendirilmek ve sonuçlandırılmak amacıyla Hayvancılık Genel Müdürlüğü ve Ulusal Süt Konseyi’ne bildirilir.

  4- Düzenlenecek tahsisat belgelerinde süt tozu yağlı-yağsız olarak ayrılmaz. Ancak satışa ilişkin faturalarda belirtilir. DİİB kapatma aşamasında sarfiyat hesabında yaşanacak sorunlardan imalatçı-ihracatçı firmalar sorumludur.

  Ekler :

  1-      Hammadde Sarfiyat Tablosu

  HAMMADDE SARFİYAT TABLOSU

  FİRMA ADI:
  İHRAÇ EDİLEN HAMMADDE ADI HAMMADDE ADI
  YAĞLI SÜT TOZU YAĞSIZ SÜT TOZU
  MAMUL ADI MİKTAR                                  (Kg) Birimde Kullanılan  Miktar                             (Kg) Toplam Mamülde Kullanılan Miktar (Kg) Birimde Kullanılan  Miktar                             (Kg) Toplam Mamülde Kullanılan Miktar (Kg)
  TOPLAM İHTİYAÇ :

  İlgili Sirkülerimize aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

  http://www.oaib.org.tr/content/docs/h-2011-73.pdf

  2-      İhracat Listesi

  İHRAÇ EDİLEN ÜRÜNLER İLE İLGİLİ İHRACAT LİSTESİ
  FİRMA ADI :
  TCGB Gümrük İdaresi Adı TCGB Tescil No TCGB Tescil Tarihi Kalem No GTİP Kodu GTİP Açıklaması İstatistiki Miktar İst.                Birim Kodu İstatistiki Kıymet  ($) Gideceği Ülke 
  TOPLAM

  Konuyla ilgili sirkülerimize aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

  http://www.oaib.org.tr/content/docs/h-2011-73.pdf

  İlgili Mevzuat

  Çiğ Sütün Değerlendirilmesine Yönelik Destekleme Uygulama Esasları Tebliği (Tebliğ No:2011/13)

  http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/03/20110304.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/03/20110304.htm

  Post Tagged with
Comments are closed.