• 2005-18 Sayılı TGK-KOYULAŞTIRILMIŞ SÜT VE SÜT TOZU TEBLİĞİ (12-04-2005 tarih ve 25784 sayılı R.G.)

  2005-18 Sayılı TGK-KOYULAŞTIRILMIŞ SÜT VE SÜT TOZU TEBLİĞİ

  (12-04-2005 tarih ve 25784 sayılı R.G.)

  Değişiklik: Yayımlandığı R.Gazete:03.09.2008-26986

  Amaç
  Madde 1 — Bu Tebliğin amacı, koyulaştırılmış süt ve süttozunun, tekniğine uygun
  ve hijyenik şekilde üretimi, hazırlama, işleme, muhafaza, depolama, taşıma ve
  pazarlamasını sağlamak üzere özelliklerini belirlemektir.
  Kapsam
  Madde 2 — Bu Tebliğ koyulaştırılmış süt ve süt tozunu kapsar.
  Hukuki dayanak
  Madde 3 — Bu Tebliğ 16/11/1997 tarihli ve 23172 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de
  yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’ne göre hazırlanmıştır.
  Tanımlar
  “MADDE 4 – (Değişiklik 03.09.2008/26986 R.G)Bu Tebliğde geçen;
  a) Koyulaştırılmış süt: Yağlı, yağı kısmen veya tamamen alınmış sütten veya bu
  ürünlerin karışımından suyun kısmi olarak uzaklaştırılması ile elde edilen, içine süttozu
  ve/veya krema katılabilen, şekerli veya şekersiz sıvı ürünü,
  b) Süttozu: Yağlı, yağı kısmen veya tamamen alınmış sütten, kremadan veya bu
  ürünlerin karışımından suyun uzaklaştırılması ile elde edilen ve son üründe nem
  içeriğinin ağırlıkça en fazla %5 oranında olduğu katı ürünü,”
  “c) Süt retentatı: Yağlı, yarım yağlı veya yağsız sütten ultrafiltrasyonla süt proteinleri
  ve süt yağının konsantre edilmesiyle elde edilen sıvı ürünü,
  d) Süt permeatı: Yağlı, yarım yağlı ve yağsız sütten ultrafiltrasyonla süt proteinleri ve
  süt yağının ayrılmasıyla elde edilen sıvı ürünü,
  e) Laktoz: Normal olarak, susuz laktoz miktarı, kuru maddede ağırlıkça %99′ dan az
  olmayan peyniraltı suyundan elde edilen ve susuz formda veya bir molekül
  kristalizasyon suyu içeren veya her iki formun karışımı şeklinde olabilen sütün doğal bir
  bileşenini
  ifade eder.”

  Ürün özellikleri
  Madde 5 — Bu Tebliğ kapsamındaki ürünlerin özellikleri aşağıda verilmiştir:
  a) Koyulaştırılmış süt ve süttozu üretiminde kullanılan süt, “Türk Gıda Kodeksi – Çiğ
  Süt ve Isıl Đşlem Görmüş Đçme Sütleri Tebliği”nde belirtilen şartlara uygun olacaktır.
  b) Bu Tebliğ kapsamındaki ürünler kendine has tat, koku ve yapıda olacaktır.
  “c) (Değişiklik 03.09.2008/26986 R.G)Koyulaştırılmış sütlerin raf ömrünün
  korunması ısıl işlem ile; şekerli koyulaştırılmış sütlerin raf ömrünün korunması bu
  Tebliğin 5 inci maddesinin (f) bendinde belirtilen şekerlerle; süttozlarının ise suyun
  uzaklaştırılması ile gerçekleştirilir.”
  d) Koyulaştırılmış sütlere ait yağ ve kuru madde oranları Ek-1’de verilmiştir.
  e) Koyulaştırılmış süt, Ek-1’de belirtilen kuru madde ve yağ oranlarına göre;
  – Koyulaştırılmış yüksek yağlı süt,
  – Koyulaştırılmış tam yağlı süt,
  – Koyulaştırılmış yarım yağlı süt,

  – Koyulaştırılmış yağsız süt,
  – Şekerli koyulaştırılmış tam yağlı süt,
  – Şekerli koyulaştırılmış yarım yağlı süt,
  – Şekerli koyulaştırılmış yağsız süt
  adı altında piyasaya sunulur.
  f) Şekerli koyulaştırılmış süt üretiminde “Türk Gıda Kodeksi-Şeker Tebliği”nde
  belirtilen şartlara uygun “beyaz şeker”, “yarı beyaz şeker” veya “ekstra beyaz şeker”
  kullanılabilir.
  g) Koyulaştırılmış sütlerin üretiminde kullanılan süttozu miktarı, son üründeki süt
  kuru maddesi oranının %25’inden fazla olamaz.
  h) Koyulaştırılmış sütlerin üretiminde krema, Ek-1’de verilen yağ ve kuru madde
  sınırlarını aşmamak koşulu ile kullanılabilir.
  i) Süttozlarının bileşimi Ek-2’de verilmiştir.
  j) Süttozu Ek-2’de verilen bileşimlerine göre;
  – Yüksek yağlı süttozu,
  Tam yağlı süttozu,
  – Yarım yağlı süttozu,
  – Yağsız süttozu
  adı altında piyasaya sunulur.
  k) Şekerli koyulaştırılmış sütlere son üründe ağırlıkça en fazla % 0.03 oranında
  laktoz ilave edilebilir.
  l) Bu Tebliğ kapsamındaki ürünlere vitamin eklenebilir. Bu durumda vitamin ilavesi
  “Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddelerinin Genel Etiketleme ve Beslenme Yönünden
  Etiketleme Kuralları Tebliği”ne uygun olmalıdır.
  “m) (Ekleme 03.09.2008/26986 R.G) Bu Tebliğ kapsamındaki ürünlerin süt
  protein içeriği, yağsız kuru madde cinsinden ağırlıkça % 34’lük bir içeriğe ayarlanmış
  süte, serum proteininin kazeine oranında değişikliğe yol açmayacak bir şekilde süt
  bileşenleri ilave edilerek ve/veya çekilerek ayarlanabilir. Ancak bu işlem bu Tebliğin 1 ve
  2 no’lu eklerinde yer alan ürünlerin bileşim değerlerini değiştirmemelidir.”
  “n) (Ekleme 03.09.2008/26986 R.G) (m) bendinde belirtilen protein
  ayarlamasında süt retentatı, süt permeatı ve laktoz kullanılabilir
  Katkı maddeleri
  Madde 6 — Bu Tebliğ kapsamındaki ürünlerde kullanılan katkı maddelerine ait
  değerler Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin Gıda Katkı Maddeleri Bölümü’ne uygun
  olacaktır.
  Bulaşanlar
  Madde 7 — Bu Tebliğ Kapsamındaki ürünlerde bulaşanların miktarı Türk Gıda
  Kodeksi Yönetmeliği’nin Bulaşanlar Bölümü’ne uygun olacaktır.
  Pestisitler
  Madde 8 — Bu Tebliğ kapsamındaki ürünlerde bulunabilecek pestisit kalıntı limitleri
  Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin Pestisit Kalıntıları bölümünde açıklanan Pestisit
  Kalıntı Limitlerinin Uygulama Esaslarına uygun olacaktır.
  Veteriner ilaçları tolerans düzeyleri
  Madde 9 — Bu Tebliğ kapsamındaki ürünlerde bulunabilecek veteriner ilaçları
  kalıntı düzeyleri Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin Veteriner Đlaçları Tolerans Düzeyleri
  bölümünde verilen sınırlara uygun olacaktır.
  Hijyen

  Madde 10 — Bu Tebliğ kapsamındaki ürünler Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin
  Gıda Hijyen bölümünde yer alan genel kurallara uygun olarak üretilecektir. Bu kurallara
  ek olarak, bu Tebliğ kapsamındaki ürünlere ait mikrobiyolojik kriterler “Türk Gıda
  Kodeksi-Mikrobiyolojik Kriterler Tebliği”ne uygun olmalıdır.
  Đşyeri özellikleri
  Madde 11 — Bu Tebliğ kapsamındaki ürünleri üreten işyerleri, Türk Gıda Kodeksi
  Yönetmeliği’nin Gıda Maddeleri Üreten Đşyerlerinin Taşıması Gereken Özellikler
  bölümünde yer alan genel kurallara uygun olacaktır.
  Ambalajlama, etiketleme, işaretleme ve izlenebilirlik
  Madde 12 — Bu Tebliğ kapsamındaki ürünler Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin
  Ambalajlama ve Etiketleme-Đşaretleme bölümünde yer alan genel kurallara uygun olarak
  ambalajlanacak, etiketlenecek ve işaretlenecektir. Bu genel kurallara ek olan kurallar
  aşağıdaki gibidir.
  a) Ürünler Ek-1 ve Ek-2’de belirtilen yağ ve kuru madde oranlarına göre
  isimlendirilecektir ve etikette içerdikleri süt yağı miktarı ticari ismin yanında ağırlıkça
  yüzde “%… süt yağı” olarak belirtilecektir. Yağsız ürünlerde süt yağı miktarı
  verilmeyebilir.
  b) Şekerli koyulaştırılmış sütlerin içerdiği şeker miktarı etiketinde ağırlıkça yüzde
  “%…” olarak belirtilir.
  c) 20 g’dan az ürünlerde, ambalaj ve etiket bilgileri dış pakette yer alacaktır.
  d) Süttozlarının etiketinde “12 ayın altındaki bebekler için gıda olarak kullanılmaz.”
  ifadesi bulunmalıdır.
  Taşıma ve depolama
  Madde 13 — Bu Tebliğ kapsamındaki ürünlerin taşınması ve depolanması Türk
  Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin Gıdaların Taşıması ve Depolaması bölümünde yer alan
  kurallara uygun olacaktır.
  Numune alma ve analiz yöntemleri
  Madde 14 — Bu Tebliğ kapsamındaki ürünlerden Türk Gıda Kodeksi
  Yönetmeliği’nin Numune Alma ve Analiz Metodları bölümünde belirtilen kurallara uygun
  olarak numune alınacak ve uluslararası kabul görmüş analiz metodları uygulanacaktır.
  Tescil ve denetim
  Madde 15 — Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünleri üreten ve satan işyerleri;
  tescil ve izin, ithalat işlemleri, kontrol ve denetim sırasında bu Tebliğ hükümlerine
  uymak zorundadır. Bu hükümlere uymayan işyerleri hakkında 05/06/2004 tarihli ve
  25483 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 5179 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve
  Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında
  Kanun hükümlerine göre yasal işlem yapılır.
  Denetim
  Madde 16 — Bu Tebliğde yer alan hükümlerin uygulanması ile ilgili denetim
  05/06/2004 tarihli ve 25483 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 5179 sayılı Gıdaların
  Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin
  Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun’a göre Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından
  yerine getirilir.
  Avrupa Birliğine uyum
  Madde 17 — Bu Tebliğ 2001/114/EC sayılı Koyulaştırılmış Süt ve Süttozu ile ilgili
  Komisyon Direktifi dikkate alınarak Avrupa Birliği’ne uyum çerçevesinde hazırlanmıştır.
  Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat

  Madde 18 — Bu Tebliğ ile; 29/12/2001 tarihli ve 24625 sayılı Resmî Gazete’de
  yayımlanan, “Türk Gıda Kodeksi Koyulaştırılmış Süt ve Süttozu Tebliği” (Tebliğ No:
  2001/43) yürürlükten kaldırılmıştır.
  “GEÇĐCĐ MADDE 1 – (Değişiklik 03.09.2008/26986 R.G) Halen faaliyet
  gösteren ve bu Tebliğ kapsamındaki ürünleri üreten ve satan işyerleri bu Tebliğ’in
  yayımı tarihinden itibaren 6 ay içinde bu Tebliğ hükümlerine uymak zorundadır. Bu süre
  içerisinde gerekli düzenlemeleri yapmayan iş yerleri ve satış yerlerinin faaliyetine izin
  verilmez. Bu iş yerleri hakkında 27/5/2004 tarihli ve 5179 sayılı Gıdaların Üretimi,
  Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü
  Hakkında Kanun hükümlerine göre yasal işlem yapılır.”
  Yürürlük
  Madde 19 — Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
  Yürütme
  Madde 20 — Bu Tebliği Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.
  EK 1

  Koyulaştırılmış Sütlere Ait Yağ ve Kuru Madde Oranları

  Koyulaştırılmış Yağsız Süt
  Koyulaştırılmış Yarım Yağlı
  Süt
  Koyulaştırılmış Tam Yağlı Süt
  Koyulaştırılmış Yüksek Yağlı
  Süt
  Şekerli Koyulaştırılmış Yağsız
  Süt
  Şekerli Koyulaştırılmış Yarım
  Yağlı Süt
  Şekerli Koyulaştırılmış Tam
  Yağlı Süt

  Süt Yağı
  (Ağırlıkça, %)
  Süt Yağı≤1
  1<Süt Yağı≤7,5

  Süt Yağı >7,5
  Süt Yağı≥15

  Süt Yağı≤1

  1<Süt Yağı≤8

  Süt Yağı >8

  EK 2

  Süttozlarının Bileşimi

  Süt Yağı (Ağırlıkça,%) Nem Miktarı* (Ağırlıkça,
  %)
  Yağsız Süttozu
  Süt Yağı≤1,5
  En fazla % 5
  Yarım Yağlı Süttozu
  1,5 <Süt Yağı ≤26
  En fazla % 5
  Tam Yağlı Süttozu
  26 <Süt Yağı ≤ 42
  En fazla % 5
  Yüksek Yağlı Süttozu
  Süt Yağı>42
  En fazla % 5
  * Süt kuru maddesi ve yağsız süt kuru maddesi, laktozun kristalizasyon suyunu da
  içermektedir.

  Post Tagged with
Comments are closed.