• SÜT TOZU  PİYASASI DEĞERLENDİRME

  SÜT TOZU  PİYASASI DEĞERLENDİRME-SONUÇ

  Hayvancılık halkın beslenme ihtiyacının karşılanması, yarattığı katma değer ve
  istihdama olan katkısı nedeniyle tarım içerisindeki rolü önemli olan bir sektördür. Süt
  sığırcılığı ise üreticiye düzenli bir gelir ve kırsal kesimde reel servet artışı sağlayan, üreticisanayici entegrasyonunda bilgi ve teknoloji aktarımı ile üreticinin çağa uyumu için en etkili  faaliyettir. Fakat mevcut ekolojik şartlar ve doğal kaynaklar potansiyeli düşünüldüğünde, gelişmiş olması gereken hayvancılık sektörü, üretimden tüketime kadar var olan pek çok
  yapısal problem sebebiyle henüz istenilen düzeye gelememiştir.

  Planlı dönemden itibaren tarımsal üretim içerisinde hayvancılığın payını artırmak
  üzere birçok politikalar uygulanmıştır. Bu politikaları sübvansiyonlar, kredi politikaları,
  çeşitli ıslah politikaları, yatırım politikaları, süt ve et teşvik primleri ve çeşitli dış ticaret
  politikaları olarak özetlemek mümkündür. Fakat bütün bu politik uygulamalara rağmen
  Türkiye’de süt hayvancılığı ve süt sanayiine ilişkin olarak, gelişmiş ülkelerdekine benzer
  uzun dönemli, planlı ve sistemli politikalar uygulandığını söylemek mümkün değildir.
  Dolayısıyla ülkemizde de sektörün gelişimi için orta vadede istikrar ortamı sağlanması
  gerekmektedir. Bu bağlamda süt tozu ihracatının desteklenmesi fiyat istikrarı sağlamada çok
  etkili bir politika aracıdır.
  Süt sahip olduğu biyolojik yapı itibariyle taşıma, işleme, depolama ve pazarlama
  aşamalarında önemli risklerle karşı karşıyadır. Ayrıca süt üretiminde mevsimsel dağılım çok
  önemli rol oynamaktadır. Dolayısıyla talep fazlası sütün dayanıklı ürünlere dönüştürülerek
  depolanması gerekmektedir. Bu kapsamda süt tozu piyasada denge sağlama ve süt üretiminde
  mevsimsel dalgalanmaları stabilize etme bakımından oldukça stratejik ürünlerdir. Gelişmiş
  ülkelerde bu ürünlerin önemi çok iyi anlaşılmış bu konuda çok önemli politikalar uygulanmış,
  süt tozu düzenli bir şekilde üretilip, desteklenmiş, depolanmış ve ihracatı teşvik edilmiştir.
  Türkiye’de son 10 yıl öncesine kadar lüks bir teknoloji kabul edilen süt tozu
  teknolojisi bugün hızla gelişmiş olup, hem süt tozu üreten işletmelerin sayısı, hem de bu
  işletmelerin teknolojik seviyeleri giderek yükselmiştir. Türkiye’de süt tozu üretimi yapan 10
  işletmeden alınan verilere göre yıllık toplam 44 bin ton civarında süt tozu üretim kapasitesi
  mevcut iken, son yıllarda üretimin 12 bin ile 15 bin ton arasında değiştiğini görmekteyiz.
  Dolayısıyla bu rakamlara göre kapasite kullanım oranının yaklaşık %20-30 civarında
  olduğunu söyleyebiliriz. Diğer taraftan mevcut bu üretim kapasitesine rağmen Türkiye’nin
  AB’ye verdiği tavizler ve çeşitli ikili anlaşmalar kapsamında ülkeye 8-10 bin ton civarında süt
  tozu ithal edilmektedir.
  Bu değerler Türkiye’deki mevcut kapasitenin yurt içi talebi karşılayabileceği gibi
  uygulanacak politikalara bağlı olarak dış ticarette de önünün açılması gerekliliğini ortaya
  çıkarmaktadır. Fakat AB’nin ihracatı teşvik politikalarıyla maliyetinin altında bir fiyatla ve
  sıfır gümrükle süt tozu ihracatı yaptığı gerçeğinden yola çıkılırsa Türkiye’nin bu konuda
  rekabet şansının var olduğunu söylemek mümkün değildir. Dolayısıyla stratejik öneme sahip
  bu ürünün dış piyasalarda önünün açılması için öncelikle AB fiyatları ile maliyetler arasındaki
  farkın ihracat teşviki olarak veya gelişmiş ülkelerdekine benzer bir şekilde depolama vs. gibi
  destekler kapsamında sanayiciye verilmesi mutlak surette gerekli hale gelmiştir.
  Ankara üniversitesi Mühendislik Fakültesi
  tozunun bir de (çikolata sanayi, bisküvi sanayi gibi) yurt içi imalat sanayinde kullanımı söz
  konusudur. Bir tarafta düşük dünya fiyatları mevcutken, bu imalat sanayicilerin yurt içi
  üretimi tercih etmeleri için bu tarzdaki tüketimin de dahili işleme rejimi kapsamında ele
  alınması ve aynı teşvik miktarının yurt içi tüketime de uygulanması üreticinin ucuz AB
  fiyatları karşısında korunmasını sağlayacaktır.
  Şu anda süt sektöründe ortaya çıkan stoklar, çiğ süt üreticisini de zor durumda
  bırakmaktadır. Dolayısıyla yağsız süt tozunun 600 ile 900$/ton arasında desteklenmesi, ülke
  ekonomisine küçük miktarda yük getirecek olmasına rağmen, çiğ süt üreticisi ve sektörün
  geleceği açısından büyük sorunlara çözüm olacaktır. Uygulanacak teşvik fiyatlarının değişen
  dünya fiyatları karşısında esnek olması ve belki yıllar itibariyle başka ürünler için de
  uygulanabilecek nitelikte olması bu politikanın etkinliğini artırabilecektir.
  Bu kapsamda uygulanacak bir politika ile;
  · Uluslararası piyasada yeni pazar imkanları elde edilebilecek,
  · Yurt içine döviz girişi artacak,
  · Kapasite kullanım oranları yükselecek,
  · Çiğ süt fiyatları yükselecek,
  · Çiğ sütte mevsimsel dalgalanmaların etkisi azalacak,
  · Çiftçiye satış garantisi sağlanacak,
  · Kayıt dışı üretim kayıt altına alınabilecek,
  · Üretici ile sanayici arasındaki entegrasyon güçlenecek,
  · Devletin temel amaçlarından biri olan hayvancılığın gelişimi sağlanabilecektir.

Comments are closed.