• Süt Tozu Üretimine Destek Verilecek 2011

  SÜT TOZU ÜRETİMİNE DESTEK VERİLECEK

  Tarım ve Köyişleri Bakanlığı bu yıl da süt tozu üretimine destek verecek 2011

   

  Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Çiğ Sütün Değerlendirilmesine Yönelik Destekleme Uygulama Esasları Tebliği, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanarak 1 Ocak 2011 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

  Tebliğ, belirli dönemlerde çiğ sütün değerlendirilmesi, ülke süt üretiminin geliştirilmesi, kayıt altına alınması ve çiğ süt fiyatlarında istikrarın oluşturulması amacıyla Dahilde İşleme Rejimi kapsamında ihracat yapan imalatçı, imalatçı-ihracatçı firmaların ihtiyaç duydukları süt tozunun tamamının yurt içinde üretilmesi ve temin edilmesine yönelik süt tozu üretiminin desteklenmesi ile ilgili usul ve esasları kapsıyor.

  İTHALAT YAPILMASINA İZİN VERİLECEK

  Tebliğe göre, Dahilde İşleme İzin Belgesi (Dİİ) kapsamında ihracı taahhüt edilen işlem görmüş ürünün elde edilmesinde hammadde olarak kullanılan yağlı-yağsız süt tozunun tamamının yurt içinden sağlanması esas olacak. Belge kapsamında süt tozu alımı Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca süt tozu üretim kotası tahsis edilen süt tozu üreten sanayici, imalatçı-ihracatçılardan temin edilecek.

  Önceden ihracatın gerçekleştiğinin belgelenmesi kaydıyla, belge kapsamında süt tozu üretim kotası olanlardan yurt içi alımın yapılmasına imkan bulunmaması halinde, ilgili ihracatçı birlikleri genel sekreterliğinin uygun görüşü ve Ulusal Süt Konseyi’nce (USK) ”Yurt İçinde Temin Edilememiştir” kaşesi olması kaydıyla ithalat yapılmasına izin verilebilecek.

  DESTEKLEMEDEN NASIL YARARLANILACAK?

  Bakanlıktan üretim izni alan, gıda siciline kayıtlı süt tozu işleme tesislerine sahip ve Ulusal Süt Konseyine üye olarak süt tozu üretimi yapanlara/yaptıranlara, Dahilde İşleme Rejimi kapsamında faaliyet gösteren ve standartlara uygun ürettiği yağlı-yağsız süt tozunu kendi işletmesinde kullanmak veya imalatçı-ihracatçılara belgelendirerek satmak şartıyla ton başına ödeme yapılacak.

  Desteklemeden yararlanmak isteyen süt tozu üreticileri bir sonraki ay için müracaatlarını, istenilen belgelerle birlikte süt tozu üreten/ürettiren işletmelerin kurulu bulunduğu il/ilçe müdürlüklerine her ayın son 5 iş günü içinde yapacak. Şubat ve Mart 2011 tarihleri için müracaatlar bu kapsamda olmayacak.

  KOTA BELİRLENECEK

  Tebliğ kapsamında süt tozu üreten/ürettiren sanayicilerin süt tozu üretim kota miktarları, kotaların dağıtım tarih ve kriterleri, yararlanıcıların taahhüt ettikleri asgari ve azami miktarlar dikkate alınarak, Ulusal Süt Konseyinin teklifiyle Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından belirlenecek.

  Destekleme birim fiyatı, kota tahsisi yapılan aylar için belirlenecek. Kota tahsisinin yapıldığı aydan bir önceki ay içindeki yurt dışı borsalarında oluşan ortalama ithalat birim fiyatı ile soğutulmuş çiğ sütten üretilen süt tozunun yurt içi üretim maliyeti farkı birim fiyat oluşumunda dikkate alınacak.

  Yurt içi birim fiyat belirlemesinde soğutulmuş çiğ süt için referans fiyat uygulaması esas olacak. Ulusal Süt Konseyinin teklifi ile kota tahsisi yapılan ay için referans fiyat Genel Müdürlükçe belirlenecek. Süt tozu üretiminde kullanılan soğutulmuş çiğ sütün, kota tahsisi yapılan ay için belirlenen referans fiyatın altında satın alınması halinde ilgili firma bu ayın desteklemesinden faydalandırılmayacak.

  ÇİĞ SÜT ÖRGÜTLERDEN TEDARİK EDİLECEK

  Süt tozu üretimi için gerekli olan soğutulmuş çiğ süt, üretici örgütlerinden tedarik edilecek. Doğrudan çiftlik bazında sütün tedarik edilmesi halinde üretici örgütlü olacak ve bu durum örgütü tarafından belgelendirilecek. Bakanlıktan süt teşvik kod numarası olan süt işleme tesisine sahip farklı firmalardan yapılan süt alımlarında da bu hüküm geçerli olacak.

  Üretici örgütleri tarafından konseye gelen talep üzerine arz fazlası çiğ sütün süt tozu olarak işlenmesi destekleme kapsamında süt tozu üretimi yapan firmalara konsey tarafından bildirilecek. İlave kota tahsisi ile arz fazlası süt değerlendirilecek.

  Tebliğ kapsamındaki süt tozu satışları süt tozu kotası almış olanlar tarafından yapılacak. Müracaatlar, il/ilçe müdürlüklerince müracaat tarihinden itibaren 10 işgünü içinde incelenecek, uygun bulunan süt tozu üreticilerinin isim listeleri ve taahhütnameleri 5 iş günü içinde Genel Müdürlükte olacak şekilde gönderilecek. Üretilen süt tozunun satışı gerçekleşmeden destekleme ödemesine müracaat edilemeyecek.

  2010 YILINI DA KAPSAYACAK

  Desteklemeye esas olacak satış faturasında gösterilen süt tozu üretim miktarı ile belgelendirilen çiğ süt miktarı, süt tozu üretimi için gerekli olan eş değer miktarı ile uyumlu olacak. 1 kilogram süt tozu için en az 10 litre çiğ süt esas alınacak.

  Süt tozunu üretip kendi Dİİ belgesi ile işlenmiş ürün ihraç edenlerin desteklemelerinde fiili ihraç tarihleri esas alınacak. Bu hüküm 2010 yılı içinde üretilen süt tozunun desteklemesini de kapsayacak.

  Dİİ belgesi kapsamındaki yurt içi alım, belge süresi içerisinde gerçekleştirilecek. Ancak, ihraç ettiği ürün karşılığı ithalat hakkı süresi devam edenler için desteklemeye müracaat ettiği tarihte bu süre aşılmamışsa desteklemeden yararlandırılacak.

  SÜT KONSEYİ YETKİLİ OLACAK

  Üretici örgütlerince, arz fazlalığı nedeniyle pazarlanamayan çiğ sütün, süt tozu üreticilerine pazarlanmasını ve süt tozu üreticisinin, üretim için ihtiyaç duyduğu çiğ sütün temin edilmesini sağlayacak düzenlemelerden Ulusal Süt Konseyi yetkili olacak.

  Tebliğden yararlanmak isteyen imalatçı, imalatçı-ihracatçı firmalar stok bilgilerini aylar bazında Ulusal Süt Konseyine bildirecek.

  Tebliğdeki hükümlere uymayanlar, gerçeğe aykırı beyanda bulunan ve/veya belge ibraz edenler, kamu kurum ve kuruluşları bu desteklemeden yararlanamayacak.

  Destekleme ödemeleri Bakanlığın cari yıl bütçesinde hayvancılık desteklemeleri için ayrılan kaynaktan sağlanacak. Ödemeler Ziraat Bankası aracılığı ile yapılacak.

Comments are closed.